SNMI India Representation EANM-17 (Vienna, Austria)